SOUTĚŽ O HODINKY Huawei Watch GT Classic

Založte si na Zombeekovi v období od 2. dubna do 21. dubna 2019 nový web, připojte k němu doménu, tipněte si kolik bylo v roce 2018  vytvořeno v systému Zombeek webů a vyhrajte tyto skvělé, chytré hodinky.

Založte si na Zombeekovi nový web

Je zcela jedno, jestli váš nový web vytvoříte v systému Zombeek.cz, Zombeek.sk nebo Zombeek.hu. Také můžete soutěžit s webem, který jste si vytvořili již dříve a máte jej prozatím v bezplatném režimu (bez připojené domény).

Připojte k webu novou doménu (objednejte tarif Bez starostí)

Do soutěže budou přijati pouze ti soutěžící, kteří nejpozději do půlnoci 21.dubna 2019, zaplatí tarif "Bez starostí" a připojí k němu vlastní doménu.

Tipněte si, kolik bylo v roce 2018 vytvořeno v Zombeekovi webů

Zvítězí ten soutěžící, který si tipne nejpřesnější počet webů, které byly založeny v loňském roce. V případě více správných odpovědí, zvítězí ten, kdo si převedl web do tarifu "Bez starostí" dříve (rozhoduje datum a čas zaplacení tarifu).

Zadejte váš tip

Klikněte na tlačítko "Zadejte váš tip" a odhadněte kolik bylo roce 2018 ve všech 3 jazykových mutacích Zombeeka vytvořeno webů (v obou tarifech - Free i Bez starostí dohromady). 

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE

1. úvodní ustanovení
Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovení pravidel, na jejichž základě bude probíhat soutěž provozovaná na webu Pořadatele. Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webu Pořadatele.

2. definice použitých pojmů
Pořadatelem je společnost Bohemiasoft s.r.o. se sídlem Rudolfovská tř. 247/85, 37001 České Budějovice IČ: 28090403, zapsaná ve složce C 16675 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.
Web pořadatele je www.zombeek.cz, www.zombeek.sk a www.zombeek.hu.
Soutěžícím je osoba, která se řádně zaregistruje na příslušném webu Pořadatele do služby "Bez starostí" v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami služby Zombeek.

3. principy soutěže
Do soutěže budou přijati pouze ti soutěžící, kteří nejpozději do půlnoci 21.dubna 2019, zaplatí tarif "Bez starostí" u nově založeného webu, v systému zombeek.cz nebo zombeek.sk nebo zombeek.hu a připojí k němu vlastní doménu.
Odměny budou soutěžícím odeslány nejpozději do 15 dnů od splnění podmínek pro jejich získání prostřednictvím České pošty. Soutěž probíhá od 2. dubna 2019 do 21. dubna 2019.

4. obecná pravidla
Soutěžící se do Soutěže zapojí svojí registrací nového webu v systému Zombeek, připojením vlastní domény druhé úrovně k tomuto webu, zaplacením tarifu "Bez starostí" a současným provedením tipu na soutěžní otázku na adrese https://hodinky.zombeek.cz/. Vítězí ten, kde provede nejpřesnější tip. V případě shody více správných odpovědí, zvítězí ten, kdo si převedl web do tarifu "Bez starostí" dříve (rozhoduje datum a čas zaplacení tarifu). Každý soutěžící může provést pouze jeden tip, za každý nově vytvořený web. V případě vložení vice tipů, bude soutěžící se Soutěže vyloučen.  Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

5. práva a povinnosti soutěžícího
Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně. Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání výhry.

6. práva a povinnosti Pořadatele
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

7. osobní údaje
Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě. Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových portálech a Facebooku Pořadatele. Tato data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem. Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách, reklamních sdělení Pořadatele. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele.

8. závěrečná ustanovení
Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel Serveru Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svém Serveru.

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné od 2. 4. 2019.

Vytvořte si  web zdarma